Regulamin Konkursu „Na Wsi Najlepiej”

I. Organizator i cel Konkursu
II. Uczestnicy Konkursu
III. W
arunki udziału w Konkursie
IV. Kapituła Konkursu
V. Kategorie Konkursu
VI. Kryteria oceny
VII. Nagrody
VIII. Dane osobowe
IX. Prawo do wykorzystania materiałów
X. Postanowienia końcowe

 

 

I. Organizator i cel Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu pn. „Na Wsi Najlepiej” jest Polska Organizacja Turystyczna (dalej „Konkurs”).
 2. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 3. Organizator powierza firmie APLAN MEDIA sp. z o.o. prowadzenie Biura Konkursu wraz z obsługą administracyjną, przeprowadzenie naboru uczestników oraz promocję laureatów.
 4. Celem Konkursu jest zidentyfikowanie, nagrodzenie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce w 2019 roku.
 5. Konkurs wraz z działaniami promocyjnymi skierowany jest do mieszkańców wsi prowadzących lub planujących podjęcie działalności turystycznej, podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich oraz regionalnych organizacji turystycznych, lokalnych organizacji turystycznych, administracji samorządowej, lokalnych grup działania (LGD), organizacji i stowarzyszeń turystycznych, branży turystycznej.
 6. W sposób pośredni z wyników Konkursu skorzystają turyści. Konkurs skieruje szczególną uwagę na atrakcje istniejące na obszarach wiejskich. Działania informacyjno-promocyjne pozwolą na zapoznanie się z najwyżej ocenionymi w konkursie ofertami.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich1, regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, administracja samorządowa, lokalne grupy działania, organizacje i stowarzyszenia.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przedsięwzięcia turystyczne funkcjonujące na obszarach wiejskich na terenie Polski, w szczególności gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej, oraz szlaki kulinarne, oferty lub pakiety turystyczne oparte na tradycji kuchni polskiej, zasobach infrastruktury turystycznej, szlakach tematycznych, wydarzeniach cyklicznych, a także ofercie edukacyjnej i kulturalnej polskiej wsi.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci pierwszej edycji konkurs.

III. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje) do Biura Konkursu.
 2. Zgłoszenie w formie cyfrowej można wypełnić i przesłać, korzystając ze strony internetowej nawsinajlepiej.polska.travel
 3. Możliwe jest też pobranie zgłoszenia ze strony nawsinajlepiej.polska.travel, wydrukowanie i przesłanie wypełnionego formularza na adres Biura Konkursu. Uczestnik może także zwrócić się do Biura Konkursu o przesłanie formularza drogą mailową lub przy pomocy poczty tradycyjnej. Wypełniony formularz wraz z materiałami wizualnymi należy przesłać na adres mailowy lub pocztowy Biura Konkursu
 4. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje termin wpływu zgłoszenia do Biura Konkursu, przy czym w przypadku zgłoszeń cyfrowych decyduje data i godzina wysłania. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą̨ rozpatrywane.
 5. Wypełnione zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi muszą zostać wysłane do 20 lipca 2019 r., godz. 23:59:59.
 6. Obowiązkowe jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu braków formalnych pracownicy Biura Konkursu mogą̨ poprosić Uczestnika o uzupełnienie wskazanych danych.
 7. Uczestnik określa w zgłoszeniu kategorię, do której zgłasza przedsięwzięcie.
 8. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o zmianie kategorii i nie będzie to stanowiło błędu formalnego.
 9. Wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z materiałami multimedialnymi dotyczącymi zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Konkursu w szczególności zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w celu promocji laureatów.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

IV. Kapituła Konkursu

 1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu pn. „Na Wsi Najlepiej”.
 2. Kapituła obraduje pod przewodnictwem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. W skład Kapituły wchodzą ̨ przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Regionalnych Organizacji Turystycznych, Biura Konkursu oraz zewnętrzni eksperci.
 3. Kapituła obraduje nad najwyżej ocenionymi zgłoszeniami w każdej kategorii, a następnie spośród nich wybiera zwycięzców. Ocena przedsięwzięć przebiega w dwóch etapach:
  • Członkowie Kapituły oceniają zgłoszone przedsięwzięcia w systemie on-line
  • Członkowie Kapituły wybierają laureatów spośród najwyżej ocenionych ofert.
 4. Kapituła podejmuje decyzje większością̨ głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły.
 5.  Kapituła ma prawo nie przyznawać głównej nagrody w danej kategorii.

V. Kategorie Konkursu

Konkurs obejmuje cztery kategorie:

 1. Wypoczynek u rolnika
  • obiekty noclegowe skategoryzowane według poniższych kryteriów3:
   • siedlisko zagospodarowane tradycyjnie, obejmujące dom, budynki gospodarskie, podwórze, ogród przydomowy
   • otaczające tereny wiejskie – zabudowania gospodarskie, pola, łąki, lasy
   • liczba miejsc w kwaterze maksymalnie do 30
   • prowadzona produkcja roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka
   • zwierzęta (minimum 3 gatunki) stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa
   • ogród warzywny
   • posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich z możliwością ich degustacji
   • elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii
   • rozwiązania ekologiczne, np. segregacja śmieci, kompostownie, własna oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii
  • podmioty nieskategoryzowane, ale spełniające wszystkie powyższe kryteria.
 2. Wypoczynek na wsi
  • obiekty noclegowe położone na obszarach wiejskich, nie spełniające wymagań określonych dla kategorii „wypoczynek u rolnika”, wykorzystujące i eksponujące w swojej ofercie walory polskiej wsi
 3. Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
  • Oferta wypoczynkowa, stanowiąca kompleks atrakcji i usług opartych na potencjale polskiej wsi. Oferta zbudowana w formie pakietów turystycznych, szlaków tematycznych, propozycji pobytowych wykorzystujących dziedzictwo, współczesną ofertę polskiej wsi w tym oferta edukacyjna i kulturalna .
 4. Tradycyjna kuchnia polskiej wsi

 

Oferta turystyczna zbudowana na potencjale kulinarnym polskiej wsi. Oferta może funkcjonować jako:

 • Szlak kulinarny funkcjonujący na obszarach wiejskich, tworzony przez podmioty, które oferują dania regionalne oferować dania oparte na przepisach zaczerpniętych z tradycji kulinarnej kultywowanej w swoim regionie
 • Oferta turystyczna obiektów gastronomicznych mających charakter regionalny oparta na lokalnych zasobach (surowcach i produktach) i wykorzystująca tradycyjne receptury kulinarne regionu.
 • Inne oferty turystyczne oparte na potencjale kulinarnym polskiej wsi,

VI. Kryteria oceny

 1. Podstawowe kryteria oceny dokonywanej przez Kapitułę to:
  • Jakość oferty turystycznej
  • Wykorzystanie zasobów polskiej wsi do budowania oferty turystycznej
  • Innowacyjność oferty
  • Konkurencyjność oferty
  • Dostępność oferty dla turystów
  • Powiązanie z kulturowymi i naturalnymi zasobami wsi, a także innymi ofertami z zakresu turystki wiejskiej
  • Jakość materiałów promocyjnych i opisu oferty
 2. Ze szczegółowymi zasadami punktacji w ramach kryteriów wymienionych w pkt 1, Uczestnik może zapoznać się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VII. Nagrody

 1. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:
  • Wypoczynek u rolnika
  • Wypoczynek na wsi
  • Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
  • Tradycyjna kuchnia polskiej wsi.
 2. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni podczas konferencji prasowej w Warszawie zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną.
 3. Maksymalna liczba nagród wynosi 12 – po 3 w każdej kategorii.
 4. Główną nagrodą dla zwycięzców każdej kategorii jest statuetka „Na Wsi Najlepiej” oraz dyplom.
 5. Pozostali laureaci Konkursu otrzymują dyplomy.
 6. Dodatkowo laureaci Konkursu będą objęci kampanią promocyjną Polskiej Organizacji Turystycznej obejmującą m.in.:
  • publikację (nakład 10 tys. egz.) zawierającą najlepsze praktyki związane z turystyką na obszarach wiejskich oraz wiedzę na temat zasad przygotowania innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem ofert w turystyce wiejskiej
  • reportaże przygotowane przez blogerów
  • sesję zdjęciową
  • promocję na stronach www.pot.gov.pl, www.polska.travel, www.zarabiajnaturystyce.pl,
  • promocję w mediach społecznościowych Polskiej Organizacji Turystycznej.
 7. Koszty dojazdu na uroczystość wręczenia nagród ponoszą̨ uczestnicy.

VIII. Dane osobowe

 1. Polska Organizacja Turystyczna stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych.
 4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres powołanego przez Organizatora inspektora ochrony danych (dpo@pot.gov.pl). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia, a z uwagi na charakter promocyjny nagród brak zgody powoduje, że POT nie może wywiązać się ze zobowiązań określonych w pkt VII Regulaminu.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:
  • administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 reprezentowana przez Prezesa;
  • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Polskiej Organizacji Turystycznej, z którym można się kontaktować
   • mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
   • listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa;
  • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez uczestnika Konkursu zgody (art. 6 ust 1 pkt. a) RODO w celu rejestracji zgłoszenia do Konkursu i dalej jak w pkt VIII ust. 3;
  • dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przez podmiot obsługujący Biuro Konkursu, tj. przez Aplan Media sp. z o.o., Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź. Dane będą przetwarzane, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu;
  • dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu.
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku;
  • uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

IX. Prawo do wykorzystania materiałów

 1. Przesłane na Konkurs materiały i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez Organizatora i nie będą zwracane.
 2. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu w ramach przedsięwzięć turystycznych materiałów
  i dokumentacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. W przypadku, gdy zgłoszone w ramach Konkursu materiały lub dokumentacja są przedmiotem wspólnych praw autorskich, uczestnik Konkursu oświadcza, że jest na piśmie umocowany przez pozostałych współautorów utworu (materiału lub dokumentacji) do dokonania zgłoszenia pracy do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestnik Konkursu, który zgłosił przedsięwzięcie turystyczne z naruszeniem powyższego zobowiązania (bez umocowania pozostałych współautorów pracy albo z przekroczeniem takiego umocowania) jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu wszelkich roszczeń zgłoszonych przez współautorów pracy i zobowiązany jest zwolnić Organizatora Konkursu z takiej odpowiedzialności niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu roszczenia.
 5. W przypadku przyznania przez Organizatora Konkursu nagrody dla przedsięwzięcia turystycznego zgłoszonego przez uczestnika, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie w wybranych środkach masowego przekazu imienia, nazwiska oraz tytułu pracy konkursowej, w celach promocyjnych, związanych z Konkursem.
 6. Udzielenie zgody, o której mowa w pkt. 5, następuje z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiałów i dokumentacji dołączonej do zgłaszanego przedsięwzięcia turystycznego będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), a także oświadcza, że utwór nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza praw do wizerunku oraz osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich.
 8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pisemną zgodę osób widniejących w materiałach i dokumentacji dołączonej do zgłaszanego przedsięwzięcia turystycznego na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie.
 9. Autor nagrodzonego przedsięwzięcia turystycznego udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do materiałów i dokumentacji dołączonej do zgłaszanego przedsięwzięcia turystycznego i zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie ich przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
  • kanały social mediowe Polskiej Organizacji Turystycznej (m.in. Facebook, Instagram, Twitter)
  • serwisy internetowe administrowane przez Polską Organizację Turystyczną (m.in. www.polska.travel, www.pot.gov.pl)
  • utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
  • wprowadzenie do pamięci komputera (czasowe lub trwałe) oraz przechowywanie;
  • nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu,
  • rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w punktach a)-e) powyżej, tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;
  • rozpowszechnianie w ramach kampanii promocyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej, i której mowa w pkt VII ppkt 6 Regulaminu;
  • wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  • wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne, bezprzewodowe;
  • wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności Organizatora;
  • powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie pracy, a także inne jego używanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 10. Autor nagrodzonego przedsięwzięcia turystycznego udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie praw zależnych do materiałów i dokumentacji dołączonej do zgłaszanego przedsięwzięcia turystycznego w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem pracy konkursowej na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania jej modyfikacji, przeróbek i adaptacji, również poprzez łączenie jej z innymi utworami, oraz przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, przeróbek lub adaptacji. Jednocześnie laureat Konkursu oświadcza, że prawa autorskie do wszelkich przeróbek, modyfikacji i adaptacji tak powstałych utworów (w tym prawo do korzystania i dysponowania nimi) będą stanowiły wyłączną własność Organizatora, zgodnie z zakresem wskazanym w ust. 9 powyżej.
 11. Jeżeli uczestnik wygra Konkurs, zobowiązany jest do niezwłocznego doręczenia Organizatorowi oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi licencji, której mowa w ust. 9 powyżej, do korzystania z nagrodzonej pracy pod rygorem wykluczenia zwycięzcy z Konkursu lub nieprzyznania nagrody, niewydania przyznanej nagrody lub utraty prawa do przyznanej nagrody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
 3. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na stronie internetowej www.pot.gov.pl
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich,
  w szczególności wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.). W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu z tego tytułu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestników udzielania informacji lub wyjaśnień, przedłożenia oświadczeń, zgód (w tym m.in. zgód osób widniejących na zwycięskich pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy konkursowej) dokumentów lub innych materiałów (w tym na piśmie, także po zakończeniu Konkursu) mających znaczenie dla Konkursu – pod rygorem wykluczenia z Konkursu, nieprzyznania nagrody, nie wydania przyznanej nagrody lub utraty prawa do przyznanej nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu lub nie przyznania nagrody, nie wydania przyznanej nagrody lub stwierdzenia utraty prawa do przyznanej nagrody w przypadku, gdyby Uczestnik nie spełniał warunków Regulaminu, dokonał zgłoszenia pracy konkursowej niezgodnie z obowiązującym prawem lub Regulaminem, podał lub złożył w związku z Konkursem nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, dane, wyjaśnienia, oświadczenia, zgody, dokumenty lub inne materiały. Prawo powyższe zastrzeżone jest także w przypadku, gdy praca konkursowa nie będzie spełniać warunków Regulaminu lub będzie obarczona wadami prawnymi.
 9. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 10. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających
  z niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Biuro Konkursu: „Na Wsi Najlepiej”

APLAN Media Sp. z o.o

ul. W. WRÓBLEWSKIEGO 18

93-578 ŁÓDŹ

 

Pobierz regulamin w wersji PDF