Kapituła konkursu

Jacek Janowski

Przewodniczący Kapituły, dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej w Polskiej Organizacji Turystycznej

Pracę w POT rozpoczął w 2001 r., poznając zagadnienia związane z rozwojem i promocją polskiej turystyki i produktu turystycznego. Początkowo jako specjalista, a od 2012 r. jako wicedyrektor departamentu odpowiedzialnego za współpracę z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innymi partnerami z regionów. Specjalizuje się w marketingu terytorialnym, a jego domeną jest kształtowanie i promocja produktu turystycznego. Współautor jednego z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez POT – konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat POT” i wprowadzenia kategorii Złoty Certyfikat oraz modelu wspólnej organizacji konkursu z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Z polskimi regionami współpracuje od 15 lat. Dyrektor Janowski jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku ekonomia w zakresie marketingu w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończył również studia podyplomowe z zarządzania w programie MBA z wynikiem bardzo dobrym. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów w Polskiej Akademii Nauk, posiada również tytuł inżyniera zarządzania po ukończeniu wyższych studiów zawodowych w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu.

Robert Jakubik

Zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Ukończył również Studium z Ochrony Środowiska oraz Podyplomowe Studia Administrowania Funduszami Unijnymi, a także Podyplomowe Studia Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2004-2005 odbył staż absolwencki w Biurze Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Środowiska. Od marca 2005 do września 2006 zatrudniony na stanowisku starszego inspektora w Departamencie Komunikacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska. Od września 2006 do marca 2013 zatrudniony jako starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od marca 2013 do marca 2015 zatrudniony jako główny specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie od marca 2015 do kwietnia 2016 jako główny specjalista w Departamencie Rynków Rolnych.Od kwietnia 2016 zastępca dyrektora ds. oświaty rolniczej w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. Do jego zadań należą: zarządzanie i nadzorowanie zadań w zakresie organizacji i nadzoru pedagogicznego nad szkołami, placówkami rolniczymi i KCER, podległymi Ministrowi oraz realizacja zadań związanych z przedsiębiorczością, rynkiem pracy na wsi, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wiesław Czerniec

Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz prezes Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”, członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, wiceprzewodniczący Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki.

W latach 2006-2008 koordynator regionalny największego projektu skierowanego do branży turystycznej „Turystyka Wspólna Sprawa”. W latach 2017-2018 koordynator merytoryczny projektu „Odpoczywaj na wsi”, realizowanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG” na zlecenie Ministerstwa Sportu i Rozwoju Wsi. Inicjator i koordynator funkcjonowania serwisów: agroturystyka.pl (od 1998 r.), odpoczywajnawsi.pl (od 2017 r.), kraina.org.pl (od 2007 r). Autor internetowego systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej. Od 2015 r. uczestnik jury w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy produkt turystyki wiejskiej podczas targów Agrotravel. Współpracuje z członkami Konsorcjum: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddz. w Krakowie, ECEAT, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, Eurogites – europejską organizacją zrzeszającą narodowe federacje turystyki wiejskiej z Europy, w tym Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG”. Bierze udział we wdrażaniu produktów turystycznych na terenach wiejskich oraz specjalizacji w działalności turystycznej, m.in. „w siodle”, „na ryby”, „na grzyby”, „wieś polska dla dzieci”, „Akademia Lesslandia”. Organizator Ogólnopolskich Spotkań Kowali oraz Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich w Wojciechowie. Założyciel Muzeum Kowalstwa oraz Muzeum Regionalnego w Wojciechowie. Inicjator powstania Lubelskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego oraz Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych.

Elżbieta Wyrwicz

Główny specjalista w Departamencie Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Pracuje w administracji rządowej do spraw turystyki od wielu lat, aktywnie uczestnicząc w działaniach na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Brała udział w przygotowywaniu i wdrażaniu mechanizmów prawnych i ekonomicznych, sprzyjających rozwojowi turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, m.in. inspirując i bezpośrednio nadzorując prace nad wprowadzeniem w Polsce systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w oparciu o rozwiązania stosowane w krajach europejskich oraz w pracach nad powołaniem krajowej organizacji turystyki wiejskiej, którą jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Autorka licznych artykułów i referatów na temat turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Była wykładowcą i trenerem na wielu szkoleniach i seminariach, prowadziła zajęcia z zakresu jakości usług turystycznych na SGGW, na międzywydziałowym studium turystyki i rekreacji.

Dr inż. Piotr Dominik

Konsultant w zakresie turystyki kulinarnej oraz wykorzystania tradycyjnych produktów kulinarnych, członek Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Absolwent Wydziału Technologii Żywności SGGW oraz doktor nauk rolniczych. Studiował na uniwersytetach niemieckich w Trier, Freiburgu, Bremen. Wykładowca akademicki i badacz turystyki kulinarnej, gastronomii i hotelarstwa. Główny specjalista ds. szkoleń i kształcenia kadr hotelarsko-gastronomicznych PZH w okresie 2005-2006. Ekspert do spraw HORECA w Instytucie Wiedzy i Umiejętności 2011-2013. Prelegent, konsultant, a także trener w zakresie turystyki kulinarnej oraz wykorzystania tradycyjnych produktów kulinarnych, współpracujący z Urzędem Marszałkowskim Mazowsza. Organizator wielu konferencji z zakresu turystyki, w tym turystyki kulinarnej. Współpracujez wieloma czasopismami branżowymi, m.in. Hotelarz, Przegląd Gastronomiczny czy Hotel Polska. Autor podręczników akademickich oraz artykułów naukowych z zakresu żywienia, gastronomii i hotelarstwa.

Izabella Byszewska

Współzałożycielka, a od 2010 r. prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Wieloletnia redaktor naczelna pisma „Gospodyni” i „Za Miastem”. Od 2006 r. redaktor naczelna magazynu „Smak i Tradycja”. Koordynator projektów inspirujących zrównoważony rozwój lokalny oraz partnerstwo inicjatyw społecznych na wsi. Animatorka szkoleń dla rolników i producentów z obszarów wiejskich, dotyczących agroturystyki, małej przedsiębiorczości i aktywności lokalnej. Od 2000 r. zajmuje się dokumentacją i promocją polskiego dziedzictwa kulinarnego oraz działaniami wspierającymi budowę rynku żywności regionalnej i tradycyjnej, a także chroniącymi stare odmiany roślin i rodzime rasy zwierząt. Inicjatorka i przewodnicząca Kapituły Krajowej ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy, odbywającego się od 2000 r. Rezultatem konkursu jest jedyna w Polsce dokumentacja opisująca ponad 18 tys. polskich regionalnych specjałów.Koordynator projektów dotyczących produktów i rozwoju obszarów wiejskich, w tym projektów polsko-niemieckich, polsko-gruzińskich, polsko-ukraińskich i polsko-mołdawskich. Przewodnicząca Kapituły Znaku Jakość Tradycja – pierwszego krajowego systemu jakości żywności. Od 2014 r. członek Rady ds. Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zbigniew Adamów-Bielkowicz

Redaktor naczelny branżowego miesięcznika „Rynek Turystyczny”

Dziennikarz turystyczny i czynny warszawski przewodnik miejski. Od czasu studiów politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim związany zawodowo z turystyką zarówno jako dziennikarz, jak i przewodnik i pilot turystyczny. Współpracował z turystyczną prasą konsumencką i branżową. Od ponad 20 lat miłośnik Bałkanów. 

Jerzy Gontarz

Smartlink – firma realizująca działania związane z organizacją konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Redaktor i dziennikarz z kilkunastoletnim doświadczeniem („Wprost” 1996-2000 i „Businessman Magazine” 2000-2004), koordynator projektów i kampanii promocyjnych. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Integracja Europejska i Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 2004 r. redaktor naczelny wydawnictw w Smartlink. Autor i współautor kilku książek, m.in. „Dobre praktyki EFS” (dla MRR), „Innowacyjni. Dobre praktyki PO IG” (dla PARP). Opracował m.in. koncepcję publikacji: „Jak rozliczyć projekt” (podręcznik wydany na zlecenie UMWKP w 2011 r.), „Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią” (album wydany na zlecenie PARP w 2011 r.), „Polskie innowacje – krok w przyszłość” (2018 r. na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).Współtworzył katalog gospodarstw agroturystycznych w Wielkopolsce (na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). Od 2011 r. do 2013 r. współtworzył i redagował biuletyn „Nasza euroPROWincja” poświęcony korzystaniu z PROW w Wielkopolsce. Ma również doświadczenie w zarządzaniu projektami promocyjnymi. Kierował lub był członkiem zespołu takich konkursów jak: „Fundusze dla nauki”, „Promuj z Pomysłem”,„Łódź – miasto innowacji”, „Fundusze z kulturą”, „50 Przekroju – otwieramy projekty zrealizowane za Fundusze UE”, „Innowacja+”, „Polska Pięknie – 7 cudów Funduszy Europejskich”.

Kontakt

Biuro konkursu "Na Wsi Najlepiej"

APLAN Media Sp. z o.o
ul. W. WRÓBLEWSKIEGO 18
93-578 ŁÓDŹ

nawsinajlepiej@pot.gov.pl
tel. 42 685 52 22

Masz pytanie? Napisz!