Regulamin Konkursu „Na Wsi Najlepiej”

I. Organizator i cel Konkursu
II. Uczestnicy Konkursu
III. W
arunki udziału w Konkursie
IV. Kapituła Konkursu
V. Kategorie Konkursu
VI. Kryteria oceny
VII. Nagrody
VIII. Dane osobowe
IX. Prawo do wykorzystania materiałów

I. Organizator i cel Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu pn. „Na Wsi Najlepiej” jest Polska Organizacja Turystyczna (dalej „Konkurs”).
 2. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 3. Organizator powierza firmie Smartlink Sp. z o.o. prowadzenie Biura Konkursu wraz z obsługą administracyjną, przeprowadzenie naboru uczestników oraz promocję laureatów.
 4. Celem Konkursu jest zidentyfikowanie, nagrodzenie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce w 2018 roku.
 5. Konkurs wraz z działaniami promocyjnymi skierowany jest do mieszkańców wsi prowadzących lub planujących podjęcie działalności turystycznej, podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich oraz regionalnych organizacji turystycznych, lokalnych organizacji turystycznych, administracji samorządowej, lokalnych grup działania (LGD), organizacji i stowarzyszeń turystycznych, branży turystycznej.
 6. W sposób pośredni z wyników Konkursu skorzystają turyści. Konkurs skieruje szczególną uwagę na atrakcje istniejące na obszarach wiejskich. Działania informacyjno-promocyjne pozwolą na zapoznanie się z najwyżej ocenionymi w konkursie ofertami.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich [1], regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, administracja samorządowa, lokalne grupy działania, organizacje i stowarzyszenia.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przedsięwzięcia turystyczne funkcjonujące na obszarach wiejskich na terenie Polski, w szczególności gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej, szlaki kulinarne oraz oferty lub pakiety turystyczne oparte na zasobach infrastruktury turystycznej, szlakach tematycznych, wydarzeniach cyklicznych, a także ofercie edukacyjnej i kulturalnej polskiej wsi.

III. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje) do Biura Konkursu.
 2. Zgłoszenie w formie cyfrowej można wypełnić i przesłać, korzystając ze strony internetowej nawsinajlepiej.polska.travel
 3. Możliwe jest też pobranie zgłoszenia ze strony nawsinajlepiej.polska.travel, wydrukowanie i przesłanie wypełnionego formularza na adres Biura Konkursu. Uczestnik może także zwrócić się do Biura Konkursu o przesłanie formularza drogą mailową lub przy pomocy poczty tradycyjnej. Wypełniony formularz wraz z materiałami wizualnymi należy przesłać na adres mailowy lub pocztowy Biura Konkursu
 4. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje termin wpływu zgłoszenia do Biura Konkursu, przy czym w przypadku zgłoszeń cyfrowych decyduje data i godzina wysłania. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą̨ rozpatrywane.
 5. Wypełnione zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi muszą zostać wysłane do 3 sierpnia 2018 r., godz. 23.59.
 6. Obowiązkowe jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu braków formalnych pracownicy Biura Konkursu mogą̨ poprosić Uczestnika o uzupełnienie wskazanych danych.
 7. Uczestnik określa w zgłoszeniu kategorię, do której zgłasza przedsięwzięcie.
 8. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o zmianie kategorii i nie będzie to stanowiło błędu formalnego.
 9. Wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z materiałami multimedialnymi dotyczącymi zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu Konkursu oraz zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w celu promocji laureatów.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

IV. Kapituła Konkursu

 1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu pn. „Na Wsi Najlepiej”.
 2. Kapituła obraduje pod przewodnictwem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. W skład Kapituły wchodzą̨ przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Organizacji Turystycznych, Biura Konkursu oraz zewnętrzni eksperci.
 3. Kapituła obraduje nad najwyżej ocenionymi zgłoszeniami w każdej kategorii, a następnie spośród nich wybiera zwycięzców. Ocena przedsięwzięć przebiega w dwóch etapach:
  1. Członkowie Kapituły oceniają zgłoszone przedsięwzięcia w systemie on-line
  2. Członkowie Kapituły wybierają laureatów spośród najwyżej ocenionych ofert.
 4. Kapituła podejmuje decyzje większością̨ głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły.
 5. Kapituła ma prawo nie przyznawać głównej nagrody w danej kategorii.

V. Kategorie Konkursu

Konkurs obejmuje cztery kategorie:

 1. Wypoczynek u rolnika[2]
  1. obiekty noclegowe skategoryzowane według poniższych kryteriów[3]:
   • siedlisko zagospodarowane tradycyjnie, obejmujące dom, budynki gospodarskie, podwórze, ogród przydomowy
   • otaczające tereny wiejskie – zabudowania gospodarskie, pola, łąki, lasy
   • liczba miejsc w kwaterze maksymalnie do 30
   • prowadzona produkcja roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka
   • zwierzęta (minimum 3 gatunki) stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa
   • ogród warzywny
   • posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich z możliwością ich degustacji
   • elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii
   • rozwiązania ekologiczne, np. segregacja śmieci, kompostownie, własna oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii
  2. podmioty nieskategoryzowane, ale spełniające wszystkie powyższe kryteria.
 1. Wypoczynek na wsi
  Obiekty noclegowe położone na obszarach wiejskich wykorzystujące i eksponujące w swojej ofercie rekreacyjno-wypoczynkowej szczególne walory polskiej wsi, w tym bogactwo kulinarne, kulturalne i potencjału mieszkańców obszarów wiejskich.
 1. Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej
  Oferta uzupełniająca pobyt wypoczynkowy – kompleks wielu atrakcji i usług opartych na zasobach polskiej wsi, a w szczególności na zasobach infrastruktury turystycznej, szlakach tematycznych, wydarzeniach cyklicznych, a także ofercie edukacyjnej i kulturalnej.
 1. Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich
  Szlak kulinarny powinny tworzyć restauracje, lokale gastronomiczne, wytwórcy tradycyjnych produktów oraz dań regionalnych. Podmioty współtworzące powinny spełniać następujące kryteria:

  1. oferować dania oparte na przepisach zaczerpniętych z tradycji kulinarnej kultywowanej w swoim regionie
  2. używać tradycyjnych urządzeń do przygotowania posiłku, np. pieców, wędzarni, suszarni itp.

VI. Kryteria oceny

 1. Podstawowe kryteria oceny dokonywanej przez Kapitułę to:
  1. jakość oferty turystycznej
  2. innowacyjność oferty
  3. dostępność oferty dla turystów
  4. powiązanie z kulturowymi i naturalnymi zasobami wsi, a także innymi ofertami z zakresu turystki wiejskiej
  5. jakość materiałów promocyjnych i opisu oferty
 2. Ze szczegółowymi zasadami punktacji w ramach kryteriów wymienionych w pkt 1 Uczestnik może zapoznać się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

VII. Nagrody

 1. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:
  1. Wypoczynek u rolnika
  2. Wypoczynek na wsi
  3. Oferta turystyki wiejskiej
  4. Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich.
 2. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni podczas konferencji prasowej w Warszawie zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną.
 3. Maksymalna liczba nagród wynosi 12 – po 3 w każdej kategorii.
 4. Główną nagrodą dla zwycięzców każdej kategorii jest statuetka „Na Wsi Najlepiej” oraz dyplom.
 5. Pozostali finaliści otrzymują dyplomy.
 6. Dodatkowo laureaci Konkursu będą objęci kampanią promocyjną Polskiej Organizacji Turystycznej obejmującą m.in.:
  1. publikację (nakład 10 tys. egz.) zawierającą najlepsze praktyki związane z turystyką na obszarach wiejskich oraz wiedzę na temat zasad przygotowania innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem ofert w turystyce wiejskiej
  2. reportaże przygotowane przez blogerów
  3. sesję zdjęciową
  4. promocję na stronach www.pot.gov.pl, www.polska.travel, www.zarabiajnaturystyce.pl, www.aktualnosciturystyczne.pl, www.pieknywschod.pl, www.edenpolska.pl.
  5. promocję w mediach społecznościowych Polskiej Organizacji Turystycznej.
 7. Koszty dojazdu na uroczystość wręczenia nagród ponoszą̨ uczestnicy.

VIII. Dane osobowe

 1. Polska Organizacja Turystyczna stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych.
 4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres powołanego przez Organizatora inspektora ochrony danych (dpo@pot.gov.pl). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia, a z uwagi na charakter promocyjny nagród brak zgody powoduje, że POT nie może wywiązać się ze zobowiązań określonych w pkt VII Regulaminu.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:
  1. administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 reprezentowana przez Prezesa;
  2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Polskiej Organizacji Turystycznej, z którym można się kontaktować
   • mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
   • listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa;
  3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez uczestnika Konkursu zgody (art. 6 ust 1 pkt. a) RODO w celu rejestracji zgłoszenia do Konkursu i dalej jak w pkt VIII ust. 3;
  4. dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przez podmiot obsługujący Biuro Konkursu, tj. przez Smartlink sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań. Dane będą przetwarzane, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu;
  5. dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu;
  6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  7. dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane , nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku;
  8. uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa
  9. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

IX. Prawo do wykorzystania materiałów

 1. Przesłane na Konkurs materiały i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez POT i nie będą zwracane.
 2. Uczestnik zgłaszający ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących praw autorskich lub/i praw własności do produktów turystycznych, jakie mogą wyniknąć w związku ze zgłoszeniem ich do Konkursu.
 3. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających
  z niniejszego Regulaminu.
 4. Poprzez dokonanie zgłoszenia produktów turystycznych do Konkursu, uczestnik udziela POT niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez POT z utworów załączonych do zgłoszenia konkursowego, w szczególności zdjęć, filmów itp.  Powyższa licencja obejmuje prawo do:
  1. wykorzystania utworów w celach promocyjnych w ramach działalności statutowej POT, w tym m.in. poprzez wprowadzanie utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet oraz Internet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci
  2. upubliczniania utworów w formie elektronicznej
  3. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
  4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy oraz w zakresie obrotu egzemplarzami, na których zostały one utrwalone
  5. użyczenia lub najmu egzemplarzy
  6. wykorzystania utworów lub ich dowolnych części do prezentacji.

 

Biuro Konkursu: „Na Wsi Najlepiej”

Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
e-mail: nawsinajlepiej@pot.gov.pl
tel./fax: 61 849 90 40
tel. kom.: 602 510 538, 605 166 002

 

[1] Obszary wiejskie to miejscowości, które znajdują się w granicach administracyjnych gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i
miejskich z wyjątkiem miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców.

[2] Rolnik – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której gospodarstwo rolne położone jest na terenie Polski i która prowadzi działalność rolniczą.

[2] Według kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej prowadzonej przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej